RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polimport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308 budynek F, 03-840 Warszawa, KRS: 0000305884, tel. +48697633033 e-mail: biuro@polimport.eu zwana dalej ADO;

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty ADO, świadczenia usług przez ADO lub sprzedaży towarów, prawidłowej realizacji umów zawartych między Panią/Panem a ADO oraz innych obowiązków i praw związanych z wykonaniem umowy, obsługą reklamacji, czego podstawą prawną jest:

- art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią a ADO lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy);

- art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (np. wystawianie i przechowywanie faktur przez okres przepisany prawem),

- art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, wsparcie Pani/Pana obsługi, windykacja należności, realizacji kontroli wewnętrznej w ADO, badanie satysfakcji kontrahentów ADO, realizacja promocji, rabatów, konkursów, szkoleń).

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu wykonania czynności, na które wyraził/a Pan/Pani zgodę np. zamieszczenie danych na stronie www ADO, przesyłanie informacji handlowych do Pani/Pana drogą mailową i inne (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia).

4) ADO przetwarzać będzie następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę/firmę przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, NIP, REGON, stanowisko, numer konta bankowego oraz informacje o zakupach i usługach jakie wiązały Pana/Panią z ADO, a także o ewentualnych reklamacjach.

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z ADO w zakresie jej przedmiotu działalności, spółki z grupy ADO, w szczególności spółka „matka” z siedzibą na Litwie (w zakresie w jakim jest to niezbędne do, w szczególności do: ubezpieczenia transakcji z Panią/Panem zawartych lub do realizacji umów z Panią/Panem zawartych lub do wykonania obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, jakie ADO jest zobowiązany wykonać względem spółek z grupy), firmy zewnętrzne współpracujące z ADO (m.in. biura rachunkowe,  biegli rewidenci, prawnicy, informatycy, tłumacze), komornicy, banki, firmy faktoringowe, ubezpieczyciele, firmy transportowe, logistyczne, firmy ochroniarskie, kurierzy, Poczta Polska, a w razie konieczności inne stosowne urzędy i instytucje (np. policja, komornicy, sądy, urzędy skarbowe), którym przekazanie Pani/Pana danych okaże się niezbędne na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem takich danych jak Pani/Pana imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, korespondencja mailowa na służbowej skrzynce, w zakresie w jakim dane te są zarejestrowane lub odbierane przez ADO na telefonach komórkowych z pamięcią chmurową.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO:

- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (m.in. przechowywanie dokumentacji księgowej – art. 74 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości);

- przez okres przedawnienia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pan/Pani prawo jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed dniem cofnięcia zgody.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktów biznesowych i/lub warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ADO;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia.

12) W przypadku udostępnienia przez Państwa ADO danych osobowych Państwa pracowników, , wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, klientów końcowych (konsumentów), pełnomocników, członków zarządu lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, których Pan/Pani jest administratorem oraz o tym, że ADO może być odbiorcą tych danych w celu realizacji kontaktów biznesowych i umów łączących Panią/Pana z ADO oraz w celu realizacji praw i roszczeń związanych z tymi kontaktami i umowami;